enquiries
Generated: 2023-04-27 08:27:25
Offer collection has been completed
Roboty rozbiórkowe elektrociepłowni "Victoria" wraz z wykonaniem dokumentacji rozbiórkowej - Z9/1929/1
Start Date: 2023-04-27 09:00:00 Completion date: 2023-05-27 11:00:00 Deadline for questions: 2023-05-25 13:00:00
Orderer
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.
Karkonoska 9
58-305 Wałbrzych
NIP: 8860000191
Buyer: Robaszewska, Alina
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
Contact person in substantive matters:
Enquiry contents

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi załącznik do postępowania.

Attachments
SIWZ .pdf 159.40 KB 2023-04-27 07:42:22
Załącznik nr 1 do SIWZ.docx 6.65 MB 2023-04-27 07:44:18
scan279.pdf 644.91 KB 2023-04-27 07:45:14
scan280.pdf 2.32 MB 2023-04-27 07:45:14
scan281.pdf 1.60 MB 2023-04-27 07:45:15
scan282.pdf 4.11 MB 2023-04-27 07:45:15
scan283.pdf 3.55 MB 2023-04-27 07:45:16
scan284.pdf 1.02 MB 2023-04-27 07:45:17
scan285.pdf 502.08 KB 2023-04-27 07:45:17
scan286.pdf 394.17 KB 2023-04-27 07:45:18
scan287.pdf 305.86 KB 2023-04-27 07:45:18
scan288.pdf 631.33 KB 2023-04-27 07:45:19
scan289.pdf 13.62 MB 2023-04-27 07:45:20
scan293.pdf 4.11 MB 2023-04-27 07:45:22
scan294.pdf 5.20 MB 2023-04-27 07:45:24
scan291.pdf 77.72 MB 2023-04-27 07:45:25
Decyzja PINB.pdf 437.20 KB 2023-05-09 09:29:13
Decyzja PINB.pdf 437.20 KB 2023-05-09 09:32:07
elektrownia mapa.pdf 429.50 KB 2023-05-16 09:59:13
Currency:
PLN
Products
Product Product Index/No. Quantity Unit
1. Roboty rozbiórkowe elektrociepłowni Victoria wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej rozbiórki 1 komplet
Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):
1. Terms of payment: 30 days
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wg. staniu na dzień nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
4. Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
5. Oświadczenie, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności lub oświadczenie, że przepisy obowiązującego prawa nie nakładają obowiązku posiadania takich uprawnień.
6. Oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7. Oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8. Oświadczenie, że zapoznał się z warunkami wykonywania zamówienia w terenie.
9. Oświadczenie, że jest wytwórcą wszelkich odpadów wytwarzanych podczas realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 14.12. 2012r. z póź. zm. o odpadach
10. Numer nadany Oferentowi w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO).
11. Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych, o ile jest wymagany.
12. Oświadczenie, że Oferent nie występuje na liście sankcyjnej Unii Europejskiej (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014) oraz liście sankcyjnej MSWiA.
13. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Oferenta z podmiotami i osobami występującymi na liście sankcyjnej Unii Europejskiej (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014) oraz liście sankcyjnej MSWiA.
Additional formal conditions:
-
Offer evaluation criteria:
1. Price - 80%
2. Experience - 20%
Additional questions regarding the offer:

No item

List of companies on behalf of which the procurement was executed:
1. Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.

Warning:

  1. Our company uses the Logintrade Procurement platform as a means to contact the suppliers.
  2. Trading offers are accepted only by the procurement platform.
  3. Registration in our suppliers database, browsing enquiries and submitting commercial offers is free of charge.
  4. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the supplier database in order to receive a login and a password to your account. One supplier account allows you to receive enquiries from multiple buyers.
  5. To view enquiries from the company that made them, you must be registered with the company's supplier database.
  6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.